Θεωρούμε τη διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας μείζονος σημασίας.

Έχουμε διαμορφώσει πολιτική Υγείας και Ασφάλειας που
εντάσσεται στο σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει με
σύγχρονα εργαλεία αναγνώρισης κινδύνων καθώς και ανάλυσης
και ελαχιστοποίησης του ρίσκου. Εντάξαμε και ενσωματώσαμε
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων στις καθημερινές της
λειτουργίες καθώς και συνεχείς εκπαιδεύσεις, τακτικές εσωτερικές
επιθεωρήσεις και συνεχή επικαιροποίηση των διαδικασιών της σε
νέες προκλήσεις.
Ακεραιότητα
Η εταιρική κουλτούρα διακατέχεται από σεβασμό ειλικρίνεια
ακεραιότητα και εντιμότητα προς τον πελάτη.
Ήθος
Η ισχυρή ηθική δέσμευση της διοίκησης απορρέει από τις ασφαλείς
εργασιακές πρακτικές, την ακεραιότητα, την τεχνογνωσία και τις
συνεπείς και αξιοσημείωτες επιδόσεις.
Καινοτομία
Διαρκής αναζήτηση και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών που
αντιμετωπίζουν πολύπλοκα προβλήματα. Συνεχής ενημέρωση
σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς δραστηριοποίησης και
επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.
Απόδοση
Η υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη αποτελεί συνεχή στόχο
μας.